Werkwijze

Oriënterend gesprek

Dit is een gratis gesprek om u nader te informeren over psychomotorische kindertherapie en om kennis te maken met de therapeut.

Anamnese

Na aanmelding wordt u binnen 2 weken ingepland voor een anamnesegesprek. In dit gesprek wordt uitgebreidt ingegaan op de ontwikkeling en problematiek van uw kind. Verder worden er relevante school-, psychologische en eventuele medische gegevens verzameld van uw kind.

Psychomotorisch onderzoek

Dit is een onderzoeks- en kennismakings periode van ongeveer drie tot vier sessies voorafgaand aan de therapie, waarin er observaties en testen plaatsvinden. Soms is er een observatie op school. Vervolgens wordt het gedrag bekeken in het licht van alle gegevens over de aanleg en leefomgeving (in heden en verleden) van het kind. Vanuit deze uitgebreide analyse kan de therapeut zien wat het kind nodig heeft.*

Behandelplan en rapportage​

Als afsluiting van het psychomotorisch onderzoek schrijft de therapeut een onderzoeksrapport met een persoonlijk advies. In een gesprek met ouders wordt het onderzoeksrapport besproken. N.a.v. dit onderzoeksrapport stelt de therapeut een individueel behandelingsplan op en kan de therapie starten.

Therapie

De therapie zal wekelijks plaatsvinden en duurt 60 minuten. Tijdens schoolvakanties zal er in overleg therapie plaatsvinden.

Tussen- en eindevaluaties

Tussentijds is er een evaluatiegesprek (met verslag) en volgt een eindevaluatie (met eindverslag) met de ouders/opvoeders en eventuele andere betrokkenen.

Ouderbegeleiding en contact met derden

Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat de omgeving kan inspelen op de nieuwe reactiepatronen die het kind laat zien, zodat er transfer naar de buitenwereld komt. Daarom is er regelmatig contact met ouders/verzorgers over de voortgang van de therapie en de ontwikkelingen die zij bij het kind zien. Ook anderen die het kind begeleiden kunnen worden betrokken bij het proces.

*PMKT binnen de ambulante hulpverlening is niet geïndiceerd wanneer er duidelijk sprake is van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsom-standigheden of de problematiek anderszins zeer complex of ernstig van aard is. In dergelijke gevallen dient de PMKT plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Zo nodig wordt naar een passend alternatief gezocht en doorverwezen.